Thống kê Đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần QUAY GẦN NHẤT
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23/02/2024 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần
22/02/2024 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần
21/02/2024 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần
20/02/2024 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
19/02/2024 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 7 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần
18/02/2024 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần
17/02/2024 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần
16/02/2024 1 lần 0 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần
15/02/2024 1 lần 5 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần 0 lần 0 lần
14/02/2024 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần
Tổng 21 lần 25 lần 29 lần 31 lần 28 lần 30 lần 32 lần 25 lần 21 lần 28 lần
Thống kê Đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần QUAY GẦN NHẤT
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
23/02/2024 5 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 5 lần
22/02/2024 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần
21/02/2024 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 7 lần 4 lần
20/02/2024 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 4 lần
19/02/2024 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 6 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần
18/02/2024 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần
17/02/2024 0 lần 3 lần 6 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
16/02/2024 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần
15/02/2024 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần
14/02/2024 5 lần 3 lần 2 lần 4 lần 6 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần
Tổng 35 lần 31 lần 24 lần 24 lần 29 lần 26 lần 21 lần 19 lần 31 lần 30 lần
Thống kê Tổng loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần QUAY GẦN NHẤT
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
23/02/2024 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
22/02/2024 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
21/02/2024 7 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần
20/02/2024 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần
19/02/2024 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 6 lần 0 lần 6 lần 1 lần 2 lần 1 lần
18/02/2024 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 5 lần 4 lần 1 lần 4 lần
17/02/2024 2 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần
16/02/2024 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 4 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần
15/02/2024 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 6 lần 1 lần
14/02/2024 2 lần 5 lần 0 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần
Tổng 26 lần 24 lần 29 lần 29 lần 31 lần 25 lần 30 lần 29 lần 25 lần 22 lần